dissabte, d’octubre 10, 2015

Mataró es queda sense el Misteri del Davallament de la Creu.


Us oferim, altracop i gràcies a la col·laboració i treball dels professionals del Museu Arxiu Santa Maria de Mataró, un altre relat de la història de la Setmana Santa mataronina. En aquesta ocasió una voluntat que no va acabar poder-se fer, com va ser el no avançar l'elaboració d'un pas del Misteri del Davallament de la Creu, tan populars al llarg del litoral mediterrani.

El projecte del misteri del Davallament de la creu encarregat Jordi Arenas


Esboç del Davallament de la Creu de Mataró que no va ser. Font: MASMM
Tal i com diu Xavier Alarcón en el seu llibre Tingueu memòria i record (2011, pàg. 116): “l’any 1940 hi hagué l’acord de reprendre les processons de Setmana Santa. Pel fet de ser les primeres processons en nou anys van ser molt concorregudes, encara que no tenien ni de lluny la llargada ni l’esplendor que tingueren abans de la República” […] “L’any 1941 hi ha una voluntat de revifar de la Setmana Santa, de recuperar la processó tal i com era abans de la Guerra” […] “ A partir d’aquest any s’aniran fundant entitats noves amb l’objectiu de confeccionar un misteri i treure’l en processó per Setmana Santa. Moltes d’aquestes noves entitats estaven vinculades a organismes que depenien de l’Església, ja sia les pròpies parròquies, sia els col·legis religiosos, sia entitats culturals i de recreació”.
Una d’aquestes entitats fou la Congregació dels Dolors, que l’any 1952 endegà un projecte per processionar amb un nou misteri, que decidiren encarregar a Jordi Arenas i Clavell, artista mataroní que pocs anys abans havia obrat una escultura de la Mare de Déu de la Soledat que avui es conserva a la basílica parroquial de Santa Maria de Mataró.
En un document conservat al Museu Arxiu de Santa Maria podem llegir el següent sobre aquest projecte:
Don Lluis Ferrer Clariana, secretari de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de la ciutat de Mataró,
Font: MASMM
                Certifica: Que segons consta en Acta de la Reunió de Junta de l’expressada Congregació, tinguda el dia 15 de juliol de l’any present (1952), entre altres foren presos els següents acords: Que aprovat ja en principi la necessitat de fer un nou misteri, d’aquesta Congregació es requereixi per part d’aquesta Junta, el consentiment del Sr. Arxipreste de Santa Maria, Corrector de la Congregació, delegant a tal fi al membre de la Junta Sr. Miquel Esquerra, perquè realitzi aquesta gestió i del resultat, informi a la Comissió Pro-Nou Misteri dels Dolors, que ja existeix oficialment constituïda. Que en cas d’aprovació per part del Sr. Arxipreste-Corrector es faci el grup escultòric del Davallament de la Creu, dissenyat per l’escultor Sr. Jordi Arenas Clavell d’aquesta (ciutat), i consignat a un preu de 35.000 pessetes en total. Que la Comissió expressada es comprometi per escrit a la recaptació dels cabals necessaris per assegurar el pagament del que pugi en total el Misteri projectat”.
Jordi Arenas s’inspirà per aquest projecte en el grup escultòric “El Davallament de la Creu” obrat per l’artista Josep Biosca, i encarregat pel gremi de Sant Narcís de Barcelona per a la processó del Divendres Sant de Girona.
El 27 de març de 1953, el propi Lluis Ferrer i Clariana es dirigia a la Comisión Intercofradial de las Procesiones de Semana Santa amb una carta que deia com segueix:
Rdos. Sres. Párrocos y miembros componentes de la Comisión:
Pas del Davallament de la Creu de Mataró que
es va destruir durant la Guerra Civil. Font: MASMM
                El suscrito Secretario de la Congregación de Ntra. Sra. de los Dolores ante V. V. acude y en nombre y representación de la referida Congregación dice: Que esta Congregación en Junta General de sus miembros celebrada el día de Jueves Santo del año 1952 acordó la construcción de un nuevo paso para la misma, el cual sería el antiguo ya existente en 1936 llamado EL DEVALLAMENT DE LA CREU, que sería ejecutado según fotografía del proyecto que se acompaña, debido al escultor local Sr. Jorge Arenas.
Que dicho Paso figuraría en las procesiones, dentro la formación de esta Congregación y marcharía como inmediato anterior al propio existente.
Que se pediría la correspondiente autorización de esa Comisión según facultades que le asignaron los Rdos. Sres. Párrocos de Mataró”.
Dissortadament aquest misteri no es va arribar a realitzar mai. Un misteri que vindria a substituir el barroc cremat durant la Guerra civil pertanyent a la Confraria de Sant Elm de mariners.

Exemples de davallaments actuals a Catalunya:

Davallament de Girona, 1950
Davallament de Tortosa. 

Davallament romànic dels comptats catalans.
Església Santa Eulàlia d'Erill la Vall. 
El Davallament de la Creu de Terrassa, 1930
 i desaparegut a la Guerra . Font: Records de Terrassa
Davallament de la Creu de Reus, s.XVIII, confraria dels pagesos.