diumenge, de gener 17, 2016

La fundació de la Puríssima Sang de Jesucrist al 1605.

Imatge Sant Crist de la Puríssima Sang
Font: MASMM
Us oferim en aquest post la història de la fundació de la Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist a Mataró l'any 1605. I que millor que fer-ho amb la reproducció literal de l'acta de constitució de 1605.

El que denota que a la ciutat la tradició confrare a Mataró i Catalunya va agafar molts importància entre el s. XVI i XVII, tot i que la seva història es remunta a la Edat Mitjana. 

En futures notícies us explicarem quin eren els objectius d’aquesta confraria, la seva vida durant els diferents segles, la convivència per mantenir viva les tradicions de la mà de la Congregació dels Dolors, les diferents etapes de decadència, confrontació i pactes de no agressió amb la Confraria de Sant Joan Baptista, l’assistència a reus a mort o la creació de mútues de socors... i com no de la llarga tradició dels portants del Sant Crist. 

La Puríssima Sang de Jesucrist a Catalunya 


L’origen de la devoció a la Puríssima Sang de Jesucrist va sorgir a l’edat mitjana als territoris de la Corona d’Aragó. Recordava el moment del vessament de sang de Jesucrist en el seu moment de ser clavat a la Santa Creu.

Era una festa complementària al Corpus Chisti i arreu de l’antiga Corona d’Arago es feien grans processons emulant la Puríssima Sang.

La primera Confraria de la Puríssima Sang tenia un caràcter local, molt centrat a la Barcelona de 1341 i poc a poc es va anar estenent. I va agafar tanta força al s.XVI que inclús el Consell d’Aragó va demanar una festivitat pròpia a la Santa Seu en més d’una ocasió, i va ser atorgada aquesta festa l’any 1577 per part de Pau III a petició de l’Arquebisbe de València.

Segons hi ha constància en aquests anys es van anar creant confraries que tenien un passat gremial d’oficis a Sabadell, València, Sagunt, Tarragona (1556), Castelló, Sogorb, Reus, Tortosa (1558), Girona... amb antelació  al 1416 també a Perpinyà i amb posterioritat a aquests anys, a Mataró.

La Puríssima Sang a Mataró.

Sant Crist de la Puríssima Sang de Mataró. Font: MASMM
La Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucist de Mataró es va fundar formalment l’any 1605 en el sinus de la Confraria de Sant Joan Baptista, que era un gremi del ram de la fusta i agrupava boters, fusters, carreters, mestre de cases, calafats, blanquers, assahonadors de pells i de bastes.  El Gremi de Sant Joan Baptista era dels més antics de Mataró i tenia seu a la Basílica de Santa Maria.

Els membres de la Confraria van demanar permís per fer un altar dedicat al Sant Crist a la seva capella el 1587 i es va començar el camí per a crear una nova confraria.  El 1593 van canviar de capella a una més gran i el 1601 van fer un nou altar que tenia pintats a banda i banda un encaputxat que li rebia culte.  Segons es té constància és la primera representació gràfica d’aquest hàbits de penitència a Mataró.

Els confrares van demanar al Bisbat els permisos per a crear una associació devocional i el 20 de març de 1605 es fundà la Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist com una confraria independent a la de Sant Joan Baptista.
Acta fundació  1605

"Institusio y fundasio de la Confraria sots invocació de la Purissima Sanch de Jessuchrist en la Iglesia parrochial de la Vila de Mataró feta per los Confrares de la Confraria de St Joan dels fusters, y altres ofssis, fundada en dita Iglesia.
A 20 Mayx 1605.

En Nom de Deu Amen
Retaule del Sant Crist de la Puríssima Sang de Mataró .
Font: MASMM
Sabian tots obidentment que Nosaltres Narsis Caramany boter, Joan Boyx carrater y Joan Bandrell fuster, en lo añ present atministradors de la Confraria bayx la Inbocacio de St Joan Batista en la Iglesia Parroquial de Sta Maria de Mataró, Bisbat de Barcelona, Jauma Royx, Pera Pau Ros, Guillem Caral, Gabriel Umbers, Salvador Julià, fusters, Anton Joan Ros, mestra de axa, Geroni Bordas, mestra de casas y Juame Antich Bruguera, baster, tots habitans en dita bila de Mataró.
  Sabent tanbe y considera que desde tems antich se avia de fundar per medi de nostres predessesors del Ofissis de boter, fuster, carrater, mestra de casas, calafat, blanquet, assahonador de pells y de baster, una jermandat y confraria en alabanza y gloria de Nostre Señor Deu Jessuchrist y de sa mare la gloriosa berge Maria.
 Sabent tanbé y considerant que aquestos añs poch ha passats los dits Confrares ab la esparansa de fundar dita confraria, feren ab sos propis bens y diners una Imatje de Nostre Señor Jessuchrist de llargaria y grossaria de una persona, y que dita Imatje fou posada y conserbada ab reberensia en una Capella destinada per axó ab una llantia que hi crema al deban la mateixa imatje. Y com dita confraria fou feta y continuada ab comú consentiment per nostres predecessors tan solament de paraula, esto es sens escrits, y pera axo perque dita confraria sia perpetua y habent nosaltres procurat y conbingut en que dita confraria se confirma per lo molt Ilustrissim Reberendissim Bisbe de Barcelona y Jurats y consell de dita Vila de Mataró, y que en quant siga nessesari se instituís y fundar bayx la Inbocació de la purissima Sanch de Nostre Señor Jesuchrit.

Per lo tan, nossaltres ham posat per menuts las ordenansas y capitols bayx escrits. Per lo tant nosaltres desitjam confirmar y en quant siga nessesari que se instituesca dita jermandat o Confraria en dita Capella bayx la inbocasio de la purissima Sanch de nostre Señor Jessuchrist, fent no obstan aquests cosas ab llisensia, boluntat y autoritat y decret del anomenat Illustrissim y Reberendissim Señor Bisbe de Barcelona o de son ofissial o bicari General en lo espiritual y tenporal, el qual habayx hi dona sa autoritat y ho decreta en alabanza y gloria y onra de Nostre señor Jessuchrist y de la Santissima Verge Maria, Mare sua, y especialmente y espressament en alabanza de la purissima Sanch de Nostre Señor Jesuchrist pepr medi de nosaltres o los sucesors en nostres dits ofissis."
Museu Arxiu de Santa Maria, Purissima Sang, F.3/A/0002 (acta de fundació)