dilluns, d’octubre 02, 2017

Sant Felicià arriba a Mataró 1770

L’arribada de les relíquies de Sant Felicià a Mataró l’any 1770

A començaments del segle XVII s’instal·là a Mataró una comunitat de Frares Caputxins a l’indret on antigament hi havia hagut una capella sota l’advocació de la Mare de Déu de l’Esperança. A poc a poc aquesta comunitat aniria deixant la seva petjada sobre Mataró, ja que gràcies al seu establiment es construïren els primers molins accions de forma hidràulica, així com les mines que permetien la seva activació. També en el pla espiritual, ja que gràcies a aquesta fundació es començarien a practicar els Via Crucis a Mataró.

Dibuix ideal Convent dels Caputxins de Mataró, al fons l'ermita de l'Esperança
Font: Monestirs.cat
Així les coses, el convent de Frares Caputxins de Mataró va esdevenir quelcom arrelat a la ciutat, fet que explica la participació de tota la ciutat en el trasllat de les relíquies de sant Felicià a Mataró l’any 1770, que reproduïm a continuació:
Que en lo die 28 del corrent mes i any [gener de 1770], fou aportat des de Barcelona per mar a esta ciutat de Mataró lo Cos, esto és, cap y altres parts de ell, del Sant màrtyr Felicià, que des de Roma ha enviat lo Eminentíssim Pare Fèlix de Martorell, Provincial actual de la Província de Catalunya de Caputxins y actual Definidor General de la mateixa Religió, per col·locar-lo en lo convent de dits Caputxins de Mataró.
Al descobrir-se dites Relíquias o embarcació en que se portaven, se repicaren las campanes de esta Parroquial, com se repicant per las Vigilias de Pasquas. Fou col·locat dit cos en la casa de Agnès Dalmau, vidua de Fèlix Dalmau, comerciant, situada en lo carrer de Sant Antoni. 
Dibuix de la zona de Caputxins s.XVIII Font: Museu de Mataró
Se feu comissió per part del Excel·lentíssim Vicari General, Doctor Jaume Roig, als Reverends Doctors Joan Baptista Falguera, prevere vicari, Fèlix Pla, decano, y Joan de Llansà y Palau, preveres residents en esta Iglèsia, per la comprovació de dites Relíquias, ja que havent-se trobat per los dits Falguera y de Llansà ésser aquelles relíquias las que se expressaran en la autèntica de Roma, firmada y sellada ab lo sello del Cardenal March Antonio Colonna, de data de 14 Juliol 1769, se donà permís per fer-se la Professó per portar dites relíquias a dit Convent.

Goig de Sant Felicia de Mataró,
 que es venera a l'altar de la Soledat de Santa Maria
. La seva festa és el dia 9 de juny
Per esto, en la tarde del die 31 de dit mes, acudí la Comunitat de dits Pares Caputxins y lo Il·lustríssim Ajuntament, que junts exint de esta Iglesia Parroquial, preceint los ganfarons, después los dits Pares Caputxins i después est Clero de esta Parroquials, als 4 Capiscols y lo Gremial, sens portar Vera Creu, y immediatament lo dit Il·lustre Ajuntament.
Se encaminà la Professó per los carrers de Santa Maria, Barcelona y de Sant Antoni cantant “Ave Maris Stella”.
Arribada allí, se entonà la antífona y col·lecta de Sant Màrtir y se formà la Professó de moltes atxes, diferents banderes, ab la música de la Capella de esta Parroquial, y después la dita Comunitat de Caputxins, interposada ab los residents de esta, dels quals dos vicaris anaven immediats al tàlem, portant atxes, immediats a lo Pare Guardià y President, y antes los dos residents antigues, també ab atxes, encaminat-se la Professó per los carrers de Sant Antoni, Riera, Bonayre y Fora del Portal de Valldeix cantant “Deu Tuorum”.
Essent en la Iglesia dels Pares Caputxins las dites relíquia, que portaven 4 Religiosos Caputxins baix tàlem que duien los Regidors, se entonà lo “Te Deum” que prosseguí la dita Capella, y se conclogué ab las oracions del “Te Deum”. Retornà lo clero a esta Parroquial cantant lo Hymne “Ave Maris Stella”.
Carrer de Sant Felicia de Mataró, a principis s.XX.