dissabte, de maig 11, 2019

La Creu de Cerdanyola

Inici del document en el qual queden fixats els límits entre les parròquies de Mataró i Argentona l'any 1764

En l'antigor una de les formes que hi havia per delimitar els termes parroquials, que a voltes coincideixen amb els actuals termes municipals, era mitjançant la fixació en el terreny d'uns elements que fessin més fàcil la delimitació dels termes. Un cop s'havia decidit quins eren aquests limits, es procedia a crear un document on quedessin recollits, per si mai sorgeixen problemes sobre si s'havien canviat els límits o no.

És el cas de la "Rodalia de la Parròquia y terme de la ciutat de Mataró ab la Parròquia de Sant Julià de Argentona", redactat l'any 1764 i on apareixen els moyons, aquestes marques en el terreny. Dintre d'aquest document en trobem alguns ja desapareguts, com el molí de vent, que existia prop de l'actual Via Europa, o la casa de camp del senyor Miquel Esmandia, coneguda actualment com Les Esmandies. Un d'aquests moyons que encara existeix és el de la creu de Cerdanyola. 

Imatge on es pot veure una representació esquematitzada del turó on hi ha la creu de Cerdanyola


El document diu així: 

Moyó vell y creu de Sardenyola, que tota dita creu és del terme de Mataró, y una passa més envers a Argentona és de Mataró. Los quals moyó y creu estan situats en terra del Senyor Joseph Cantallops y Pallisser, familiar del Sant Ofici en Mataró